Warning: include_once(/DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap-feed/hacks.php): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap.php on line 143 Warning: include_once(): Failed opening '/DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap-feed/hacks.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/lib/php') in /DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap.php on line 143 Warning: include_once(/DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap-feed/includes/core.php): failed to open stream: No such file or directory in /DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap.php on line 149 Warning: include_once(): Failed opening '/DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap-feed/includes/core.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/lib/php') in /DISK2/WWW/kocicka.com/www/wp-content/plugins/xml-sitemap-feed/xml-sitemap.php on line 149 Kominictví Kočička: Názvosloví
swiss audemars piguet royal oak replica builders professionals devoted.the main ingenious schooling gourmet design and exquisite beauty can be the sign of it.wellreplicas.to forum.https://www.versacereplica.ru/ aaa men china wholesale best quality no tax.free shipping on all yves saint laurent wholesaler.rolex watch wholesale cheap sevenfriday is hand-crafted.

Názvosloví

Atmosferické spotřebiče

Jejich tlaková ztráta, která vzniká průtokem spalin spotřebičem je kryta komínovým tahem. Tlaková ztráta, vznikající průtokem spalin a přebytečný komínový tah je regulovaný přerušovačem tahu.

Čistící otvor

Otvor v plášti kouřovodu nebo v komínovém plášti a v komínové vložce, sloužící k čištění nebo k vypalování kouřovodu nebo průduchu komína spotřebičů na tuhá paliva.

Jednovrstvý komín

Komín, u kterého všechny funkce (nosnou, požární, tepelně-izolační) plní jedna konstrukce (např. zděný komín). Průduch komína je vytvořen komínovým pláštěm.

Komín

Zpravidla svislá (jedno nebo vícevrstvá) konstrukce s průduchem, jehož část od sopouchu po ústí komína je určena pro odvod spalin a část od sopouchu po půdici je určena pro jímání kondenzátu nebo tuhých částí spalin. Komín, obsahující více průduchů = komín sdružený.

Komín se společným sběračem

Komín sdružený, jehož průduchy mají půdice, tvořené výsuvnými uzávěrkami, pod kterými jsou průduchy napojeny na společný sběrač.

Komínová hlava

Nejvýše položená, ukončující část konstrukce komína.

Komínová přepážka

Svislá část konstrukce uvnitř komína s více průduchy, oddělující jednotlivé průduchy mezi sebou (komínové nebo větrací).

Komínová vložka

Tenkostěnný konstrukční prvek, určený pro vytvoření průduchu ve vícevrstvém komíně, tepelně a dilatačně oddělený od komínového pláště. Jeho stěny přicházejí do styku se spalinami.

Komínový nástavec

Konstrukční prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou.

Komínový průduch

Zpravidla svislá dutina v konstrukci komína, určená k odvodu spalin do volného ovzduší.

Komínový plášť

Část konstrukce komína s funkcí nosnou, ochrannou, estetickou a ohraničující, která odděluje vnitřní vložku komína od vnějších, nebo vnitřních prostor a okolních stavebních konstrukcí.

Komínový tah

Tlaková diference mezi atmosferickým tlakem a tahem spalin v ústí sopouchu, způsobená rozdílem hustoty vzduchu a spalin. Roste úměrně s výškou komína a teplotou spalin, klesá s rostoucí teplotou vzduchu.

Kondenzátní jímka

Vodotěsný prostor v půdici komínového průduchu, určený pro jímání kondenzátů spalin.

Kondenzátní potrubí

Vodotěsné potrubí, které je napojeno na kouřovou cestu a odvádí kondenzát do kanalizace nebo do nádoby na kondenzát.

Spalinová cesta

Souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. komínovým průduchem nástavce.

Spalinové hrdlo

Součást spotřebiče paliv, určená k jeho připojení na kouřovod.

Kouřovod

Konstrukce s průduchem, určeným pro odvod spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do sopouchu příp. do volného ovzduší.

Krycí deska

Konstrukční prvek, který tvoří komínovou hlavu a je určen pro ochranu konstrukce před účinky povětrnosti a účinky spalin.

Lokální spotřebič

Spotřebič paliv, uřčený pro výrobu tepla, předávající teplo pro daný účel přímo v místě jeho spotřeby.

Nádoba na kondenzát

Nádoba k jímání kondenzátu, hlavně od spotřebičů s nízkou teplotou a kondenzací spalin. Je běžně umístěna pod kouřovodem.

Neúčinná výška komína

Svislá vzdálenost od osy sopouchu k půdici průduchu nebo kondenzátní jímce.

Otevřený spotřebič

Spotřebič paliv, u něhož nelze uzavřít přívod spalovacího vzduchu. Nasává si spalovací vzduch z prostoru, ve kterém je umístěn, přičemž množství nasávaného vzduchu není ovlivněno podtlakem v sopouchu (např. spotřebič na kapalná nebo plynná paliva s atmosferickým hořákem a přerušovačem tahu, otevřený krb).

Podtlak v kouřovém hrdle

Rozdíl statického tahu spalin v kouřovém hrdle a atmosferického tlaku v místě připojení spotřebiče.

Podtlakové komíny

Komíny s přirozeným tahem (termické) nebo s umělým tahem (ventilátorem v komínové hlavě).

Podtlakové spotřebiče

Jejich tlaková ztráta, která vzniká průtokem spalin je kryta komínovým tahem.

Průduch

Dutina v konstrukci kouřovodu, komína a komínové vložky, (také komínový průduch), určená k odvodu spalin do volného ovzduší nebo dutina v jiné konstrukci, určená pro větrání (větrací průduch).

Přerušovač tahu

Zařízení, které přisává vzduch z místnosti do komína (ke snížení podtlaku v sopouchu) u spotřebičů na plynná nebo kapalná paliva s atmosférickým hořákem. Vypouští spaliny do místnosti a působí jako pojistka proti zpětném tahu.

Přetlak v kouřovém hrdle

Rozdíl mezi tlakem spalin v kouřovém hrdle a atmosferickým tlakem v místě připojení spotřebiče za provozu.

Přetlakové spotřebiče

Tlaková ztáta nasáváním vzduchu pro spalování a ztráta průtokem spalin je kryta ventilátorem hořáku. Jsou to většinou ocelové kotle na kapalná a plynná paliva, vybavené hořáky s nuceným přívodem vzduchu.

Přetlakový komín

Komín, odvádějící spaliny pod přetlakem od sopouchu po ústí komína. Sestává z potrubí komínového průduchu, spojek a úchytných objímek, komínového pláště, tvarovek, případně zařízení na odvod kondenzátu, čistících a kontrolních tvarovek. Zpravidla má i vzduchové průduchy.

Přirozený komínový tah

Účinný komínový tah v ústí sopouchu, vytvořený pouze konstrukcí komína (např. účinnou výškou komína, velikostí průduchu komína, drsností povrchu průduchu).

Přistavěný (venkovní) komín

Komín, vedený po vnější zdi budovy.

Půdice

Nejnižší místo komínového průduchu.

Regulátor (omezovač) tahu

Udržuje podtlak na kouřovém hrdle spotřebičů v předepsaných mezích.

Samostatný (jednotlivý) komínový průduch

Průduch, do kterého je napojen jeden kouřovod.

Samostatný (jednotlivý) kouřovod

Kouřovod, do kterého je napojen jen jeden spotřebič.

Sdružené komíny

Mají dva nebo více průduchů.

Sopouch

Otvor v komínovém plášti, sloužící k propojení kouřovodu a průduchu komína.

Spaliny

Splodiny hoření, vznikající při spalování tuhého, kapalného nebo plynného paliva.

Spalinová klapka

Samočinný uzávěr v kouřovodu, který uzavírá kouřovou cestu v závislosti na chodu spotřebiče. Jsou buď termické nebo mechanické.

Společný komínový průduch

Průduch, do kterého je připojeno více spotřebičů paliv.

Společný vzduchový průduch

Průduch, kterým se přivádí spalovací vzduch pro spotřebiče z více podlaží.

Společný kouřovod

Kouřovod, do jehož průduchu je připojeno více spotřebičů paliv.

Společný sběrač

Prostor v komíně, určený pro hromadění tuhých částí spalin z více komínových průduchů. Výška společného sběrače je vymezena nejníže položeným komínovým jazykem připojených průduchů a jeho půdicí.

Spotřebič paliv

Zařízení, ve kterém se spalováním tuhých, kapalných nebo plynných paliv přeměňuje jejich chemická energie na energii tepelnou.

Spotřebič s kondenzací spalin

Spotřebič s teplotou spalin na kouřovém hrdle nižší než rosný bod, zpravidla nižší než 60°C.

Spotřebič s nízkou teplotou spalin (nízkoteplotní spotřebiče)

Spotřebič s teplotou spalin na kouřovém hrdle nižší než 160°C.

Šachta komínového pláště

Dutina v komínovém plášti, která je určená pro komínovou vložku a vzduchový průduch.

Technologický spotřebič

Spotřebič paliv, určený pro výrobu tepla k jiným účelům než k vytápění. (Nepatří sem spotřebiče, určené k použití v domácnosti, které se považují za spotřebiče lokální.)

Tlaková ztráta sopouchu

Se rovná součtu tlakových ztrát, vznikajících nasáváním spalovacího vzduchu do spotřebiče, prouděním spalin spotřebičem, prouděním spalin kouřovodem.

Účinná výška komína

Svislá vzdálenost od půdice sopouchu po ústí komína.

Umělý komínový tah

Účinný komínový tah v ústí sopouchu, vyvozený uměle, zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem.

Ústí komína

Místo, ve kterém spaliny opouštějí průduch komína, popř. komínového nástavce a vstupují do volnéjho ovzduší.

Ústřední zdroj tepla

Spotřebič paliv, určený pro výrobu tepla, které se přenáší do míst spotřeby prostřednictvím teplonosné látky.

Uzavřený spotřebič

Spotřebič paliv, jehož spalovací prostor a spalinové cesty jsou plynotěsně odděleny od prostoru, v němž je umístěn.

Vestavěný (vnitřní) komín

Komín, vedený uvnitř budovy.

Vícevrstvý komín

Komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky, vytvářející komínový průduch, z izolační vrstvy a z komínového pláště.

Vybírací otvor

Otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vybírání tuhých částí spalin z půdice komínového průduchu.

Vymetací otvor

Otvor v komínovém plášti, popř. i v komínové vložce, sloužící k vymetání, čistění a kontrole komínového průduchu z půdního prostoru, popř. střechy.

Výsuvná uzávěrka

Zařízení, které odděluje komínový průduch od společného sběrače a vytváří v průduchu komína se společným sběračem půdici.

Vzduchový průduch

Dutina mezi vložkou komínového průduchu a pláštěm komína, kterou se přivádí vzduch do spalovacích komor uzavřených spotřebičů nebo odvádí spaliny do volného ovzduší, v případě netěsnosti potrubí komínového průduchu.